مسئولین فنی و بهداشتی

ردیف متقاضی پروانه صدور
1 علی حافظی نسب مسئول فنی 1402/02/25
2 دنیا محبی مسئول فنی 1401/04/28
3 سعید الیاسی مسئول فنی 1401/03/12
4 امیر حسین فیروز فر مسئول فنی 1401/05/30
5 فرزاد جعفری مسئول فنی 1401/06/13
6 کیمیا حقیقت مسئول فنی 1401/08/16
7 مجتبی دولت پناه مسئول فنی 1401/09/05
8 سعید صحرائی راد مسئول فنی 1401/11/30

 

شرکت پخش استانی دارو، مواد ضد عفونی کننده،سموم و واکسن های دامپزشکی

 

ردیف متقاضی مجوز/ پروانه صدور
1 شرکت رزین پخش دل آسای موافقت اولیه 1401/06/10
پروانه پخش 1401/06/14
2 شرکت آریو پخش شمالغرب صبا  موافقت اولیه 1401/07/20
پخش استانی 1401/08/16
3 شرکت نیکان پخش صدرا زنجان موافقت اولیه 1401/06/10
پخش استانی 1401/09/03

 

پروانه دامپزشکی تاسیس کارخانه تولید دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

 

ردیف متقاضی پروانه صدور
1 شرکت صبا مرغ نوآوران زنجان بهداشتی تاسیس 1402/09/16
2 پویش فسفات زنجان بهداشتی تاسیس 1401/12/18

 

پروانه بهداشتی بهره برداری خودروی شرکت ها و و احدهای پخش استانی

 

ردیف متقاضی پروانه صدور توضیحات
1 شرکت رزین پخش دل آسای بهداشتی بهره برداری خودرو 1402/06/13 وانت بارمسقف پیکان
2 بهداشتی بهره برداری خودرو 1401/06/13 کامیونت سردخانه دار نیسان
3 شرکت آریو پخش شمالغرب صبا  بهداشتی بهره برداری خودرو 1401/08/14 کامیونت سردخانه دار نیسان
4 شرکت نیکان پخش صدرا زنجان بهداشتی بهره برداری خودرو 1401/09/08 وانت مسقف سایپا
5 موسی شالی حسینیه بهداشتی بهره برداری خودرو 1401/10/03 وانت مسقف سایپا
6 حکیمان تدبیر داور بهداشتی بهره برداری خودرو 1401/11/26 کامیونت سردخانه دار نیسان

 

 

 

لینک کوتاه