روند تحولات در قوانين و تشكيلات دامپزشكي
بررسي ايجاد تشكيلات دامپزشكي در تعداد قابل ملاحظه اي از كشورهاي جهان نشان مي دهد كه برقراري تشكيلات نوين دامپزشكي در اغلب آنها به واسطه بروز همه گيريهاي طاعون گاوي بوده است . بعنوان نمونه ، اداره دامپزشكي در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوي ايجاد شد . همچنين در سوئد نيز پس از بروز طاعون گاوي اداره دامپزشكي در سال 1824 تاسيس گرديد . در انگلستان نيز همين بيماري باعث گرديد كه در سال 1878 اداره دامپزشكي ايجاد گردد. دليل ايجاد اداره دامپزشكي در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوي بوده است .ايران نيز از اين قاعده غالب مستثني نبوده و بروز طاعون گاوي موجب ايجاد تشكيلات آموزشي و اجرائي دامپزشكي نوين آن شده است.
 در جريان جنگ جهاني اول در سال 1295ش/ 1916 م ، طاعون گاوي به ايران سرايت كرد و نواحي شمالي و مركزي كشور را فرا گرفت وخسارتهاي فراواني وارد نمود . در اواخر سال 1302 و اوايل 1303 نيز همه گيري طاعون گاوي در اردبيل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسيد و چون به غير از انستيتو پاستور تشكيلات منسجم پزشكي و دامپزشكي در كشور وجود نداشت، ناچار به اين موسسه مراجعه و پس از بررسي بيماري، طاعون گاوي تشخيص داده شد .در اواسط سال 1303 در وزارت فوائد عامه اداره كوچكي به نام فلاحت وجود داشت و معاون وزارتخانه  آقاي قلي خان بيات مبارزه با طاعون گاوي را سر لوحه اقدامات خود قرار داد.  در اين زمان يادداشت كميته بهداشت مجمع دولتهاي متفقه به ايران واصل كه در آن ذكر شده بود براي مبارزه با بيماريهاي دامي هر يك از دولتهاي عضو بايد اداره مخصوص دامپزشكي داشته باشند. از يك طرف گسترش طاعون گاوي واز طرف ديگر اين تذكر سبب شد .تا قانون تشكيل اداره دفع آفات حيواني در دي ماه سال 1303 به تصويب مجلس شوراي ملي برسد .
در نتيجه نخستين اداره دامپزشكي نوين ايران به نام« دايره دفع آفات حيواني» در سال 1303 تحت نظارت انستيتو پاستور تهران تشكيل شد وكفالت آن به مرحوم عبدالله حامدي قرا گرفت كه در آن وقت دانشجوي پزشكي بود .اين اداره ابتدا در باغ شاه و سپس در حصارك مستقر گرديد. قانون دفع آفات حيواني و سرم سازي اولين قانون مربوط به دامپزشكي ايران ، قانون تشكيل اداره دفع آفات حيواني است كه در جلسه مورخ 25 ديماه 1303 شمسي به تصويب رسيد.