محمدباقر  حاج کاظمی

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان محمدباقر حاج کاظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33016170

آدرس : حوزه ریاست استان

مجید اسکندرپور

معاون سلامت مجید اسکندرپور

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33016225

آدرس : ستاد استان

محمد فاتح مرادی

معاون توسعه مدیریت و منابع محمد فاتح مرادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 33016140

آدرس : ستاد استان