• 1401/11/10 - 08:48
  • تعداد بازدید : 543
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

آگهی مزایده عمومی خودرو

اداره کل دامپزشکی استان زنجان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروی وانت مزدای دوکابین و 2 دستگاه پژو 405 خود را به روش مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به فروش برساند.

اداره کل دامپزشکی استان زنجان در نظر دارد به استناد مجوزکمیسیون ماده 2 بشماره 990140 مورخ 1401/10/03 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان زنجان، خودروهای بشرح جدول زیر را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) بصورت الکترونیکی برابر مقررات مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت قانونی دعوت می شود جهت آگاهی از شرایط مزایده و ارسال اسناد و مدارک با بهره گیری از سامانه فوق الذکراقدام نمایند.

شرایط مزایده:

متقاضیان حقیقی، حقوقی و کارکنان دولت می‌توانند در مزایده شرکت و در صورت تساوی مبلغ پیشنهادی اولویت با کارکنان دولت می باشد.

جهت دسترسی و یا بارگذاری تصویر اوراق مزایده و درج پیشنهاد قیمت بایستی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه شود.

شرکت کنندگان بمنظور هماهنگی و بازدید از خودروهای مورد مزایده از تاریخ 1401/11/17 لغایت تا تاریخ 1401/11/30 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 09:00 الی 13 به امور اداری مزایده گزار واقع در در زنجان - خیابان خرمشهر - روبروی پارک ملت - اداره کل دامپزشکی استان زنجان - اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی و (واحد دبیرخانه) مراجعه نمایند.

نوع تضمین شرکت در مزایده:

بصورت سپرده بانکی بوده و شرکت کنندگان در مزایده، بایستی مبلغ تضمین شرکت در مزایده را به حساب شماره 4068038307775263 بعنوان تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 926135568240680383077752631398 واریز نمایند. تصویر فیش بانکی مربوطه بایستی بصورت خوانا در سامانه ستاد بارگذاری گردد و متعاقباً اصل آن در پاکت جداگانة در بسته مهر، امضاء و چسب خورده که عنوان"پاکت الف"، نام ونام خانوادگی، کد ملی، آدرس،کد پستی، و تلفن شرکت کننده در پشت پاکت نوشته شده باشد، تا ساعت 14:00روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 به واحد دبیرخانه دستگاه مزایده گزار واقع در نشانی صدرالذکر تحویل و رسید دریافت گردد.

مدارک شناسائی شرکت کنندگان در مزایده:

افراد حقوقی: تصویر اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت و شماره اقتصادی، و ارائه آدرس، کد پستی و شماره تلفن تماس ثابت و همراه

افراد حقیقی: تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت،و ارائه آدرس،کد پستی و تلفن تماس ثابت و همراه

تصویر مدارک شناسائی بایستی بصورت خوانا در سامانه ستاد بارگذاری گردد و متعاقباً اصل آنها به انضمام برگه مزایده که به تائید و امضاء شرکت کننده در مزایده رسیده باشد، در پاکت جداگانه در بسته مهر، امضاء و چسب خورده که عنوان"پاکت (ب)"، نام و نام خانوادگی و کد ملی، کد پستی و تلفن شرکت کننده در پشت پاکت درج شده باشد، تحویل واحد دبیرخانه مزایده گزار گردد.

شرکت کنندگان میتوانند برای خرید هر 5 دستگاه خودروی مورد مزایده در سامانه پیشنهاد قیمت ارائه دهند، لیکن ارائه پیشنهاد قیمت بطور یکجا غیرقابل قبول بوده و متقاضیان بایستی پیشنهاد قیمت برای هر یک از خودروها را بطور جداگانه در سامانه درج کنند.

پیشنهادات و اسناد مزایده ناقص و مبهم، قلم خورده و مخدوش، و مشروط قابل قبول نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت و بارگزاری اسناد مزایده:

از روز انتشار آگهی تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 کلیه پیشنهادات قیمت تنها بایستی در سامانه تدارکات الکترونیک (ستاد) درج و ارائه اسناد مزایده متعاقب بارگذاری تصاویر در سامانه مذکور نهایتاً تا ساعت 14:00 مورخ 1401/12/02 در پاکات در بسته به دبیرخانه دستگاه مزایده گزار بنشانی صدرالذکر تحویل گردند.

کلیه پیشنهادات قیمت و تصاویر اسناد ارائه شده در سامانه ستاد و پاکات حاوی اسناد مزایده که تحویل دبیرخانه دستگاه مزایده گزار می گردند در کمیسیون مزایده که راس ساعت10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 برگزار خواهد شد قرائت و بازگشایی شده و کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت نسبت به تعیین برندگان مزایده اتخاذ تصمیم نموده و نتایج اعلام و ابلاغ خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در جلسه بلامانع می باشد.

بدیهی است شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف و شرایط دستگاه مزایده گزار می باشد.

زمان واریز وجه قیمت پیشنهادی توسط برندگان مزایده:

وجه قیمت پیشنهادی توسط برندگان مزایده ظرف 7 روز اداری از تاریخ ابلاغ به برندگان مزایده می باشد در غیر اینصورت چنانچه برنده مزایده به تعهدات عمل نکند، وجه واریزی بابت سپرده به نفع دولت ضبط و تصمیم گیری در خصوص نفر دوم با رعایت مقررات بعهده کمیته مزایده خواهد بود.

برنده مزایده باید مبلغ خودرو را در مهلت مقرر نقداً به حساب شماره 4001000901009119 (حساب شبا= IR440100004001000901009119) بنام درآمد فروش ماشین آلات و وسایل نقلیه سبک و سنگین با شناسه واریز 339038368210203991400295544606 نزد بانک مرکزی واریز نماید.

دستگاه اجرائی در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

خودروها با شرایط موجود به فروش می‌رسد لذا بازدید از خودرو الزامی می باشد.

شرکت کنندگان در مزایده باید اهلیت و توان معامله را داشته باشند.

هزینه های مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری از بابت ارزیابی و قیمت گذاری، انتشار آگهی مزایده، نقل و انتقال و شماره گذاری خودروهای مورد مزایده بعهده برندگان مزایده می باشد.

خودروهای مورد مزایده متعاقب صدور سند فروش از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان قابل تحویل خواهند بود. قبل از صدور اسناد فروش و انتقال کامل خودروها، برندگان حق واگذاری خودروها به اشخاص دیگر را نخواهند داشت.

 

 

  • گروه خبری : اخبار اسلایدر
  • کد خبر : 6073
کلمات کلیدی
admin ادمین پورتال زنجان

admin ادمین پورتال زنجان

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

لینک کوتاه