بخشاستانشماره تماسشماره داخلینمابرآدرس
دفتر مدیر کل زنجان 33016120 120
معاون سلامت زنجان 33016130 130
معاون توسعه مدیریت و منابع زنجان 33016210 210
روابط عمومی زنجان 33016123 123
حراست زنجان 33016124 124
واحد حقوقی زنجان 33016121 121
مور اداری، رفاه و پشتیبانی زنجان 33016240 240
فناوری اطلاعات ارتباطت و تحول اداری زنجان 33016220 220
برنامه وبودجه زنجان 33016240 240
امور مالی زنجان 33016230 230
اداره نظارت زنجان 33016140 140
اداره مبارزه زنجان 33016160 160
اداره تشخیص و درمان زنجان 33016160 160
قرنطینه زنجان 33016133 133
طیور آبزیان و زنبور عسل زنجان 33016131 131
شهرستان زنجان زنجان 33016180 180
شهرستان ایجرود زنجان 36722307
شهرستان طارم زنجان 32824409
شهرستان سلطانیه زنجان 35823265
شهرستان ماهنشان زنجان 36222437
شهرستان خدابنده زنجان 34227859
شهرستان خرمدره زنجان 35539091
شهرستان ابهر زنجان 35223342
لینک کوتاه