روند تحولات در قوانین و تشکیلات دامپزشکی
بررسی ایجاد تشکیلات دامپزشکی در تعداد قابل ملاحظه ای از کشورهای جهان نشان می دهد که برقراری تشکیلات نوین دامپزشکی در اغلب آنها به واسطه بروز همه گیریهای طاعون گاوی بوده است . بعنوان نمونه ، اداره دامپزشکی در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوی ایجاد شد . همچنین در سوئد نیز پس از بروز طاعون گاوی اداره دامپزشکی در سال 1824 تاسیس گردید . در انگلستان نیز همین بیماری باعث گردید که در سال 1878 اداره دامپزشکی ایجاد گردد. دلیل ایجاد اداره دامپزشکی در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوی بوده است .ایران نیز از این قاعده غالب مستثنی نبوده و بروز طاعون گاوی موجب ایجاد تشکیلات آموزشی و اجرائی دامپزشکی نوین آن شده است.
 در جریان جنگ جهانی اول در سال 1295ش/ 1916 م ، طاعون گاوی به ایران سرایت کرد و نواحی شمالی و مرکزی کشور را فرا گرفت وخسارتهای فراوانی وارد نمود . در اواخر سال 1302 و اوایل 1303 نیز همه گیری طاعون گاوی در اردبیل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسید و چون به غیر از انستیتو پاستور تشکیلات منسجم پزشکی و دامپزشکی در کشور وجود نداشت، ناچار به این موسسه مراجعه و پس از بررسی بیماری، طاعون گاوی تشخیص داده شد .در اواسط سال 1303 در وزارت فوائد عامه اداره کوچکی به نام فلاحت وجود داشت و معاون وزارتخانه  آقای قلی خان بیات مبارزه با طاعون گاوی را سر لوحه اقدامات خود قرار داد.  در این زمان یادداشت کمیته بهداشت مجمع دولتهای متفقه به ایران واصل که در آن ذکر شده بود برای مبارزه با بیماریهای دامی هر یک از دولتهای عضو باید اداره مخصوص دامپزشکی داشته باشند. از یک طرف گسترش طاعون گاوی واز طرف دیگر این تذکر سبب شد .تا قانون تشکیل اداره دفع آفات حیوانی در دی ماه سال 1303 به تصویب مجلس شورای ملی برسد .
در نتیجه نخستین اداره دامپزشکی نوین ایران به نام« دایره دفع آفات حیوانی» در سال 1303 تحت نظارت انستیتو پاستور تهران تشکیل شد وکفالت آن به مرحوم عبدالله حامدی قرا گرفت که در آن وقت دانشجوی پزشکی بود .این اداره ابتدا در باغ شاه و سپس در حصارک مستقر گردید. قانون دفع آفات حیوانی و سرم سازی اولین قانون مربوط به دامپزشکی ایران ، قانون تشکیل اداره دفع آفات حیوانی است که در جلسه مورخ 25 دیماه 1303 شمسی به تصویب رسید.
لینک کوتاه