اطلاعات قرارداد های منعقده اداره کل دامپزشکی استان زنجان در سال1401

 

ردیف موضوع قرارداد تاریخ قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان مبلغ قرارداد (ریال) پیمانکار کارفرما مبلغ صورت وضعیت (ریال)
1 آبله و PPR ( قرارداد اول ) 1401/02/20 1401/02/29 1401/03/30 415,700,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 400,545,000
2 آبله و PPR ( قرارداد دوم ) 1401/02/20 1401/02/29 1401/03/30 408,250,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 321,643,500
3 شاربن گوسفند و بز 1401/03/31 1401/04/01 1401/05/15 518,250,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 382,702,500
4 تب مالت بره و بزغاله 1401/03/29 1401/04/01 1401/06/02 102,960,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 76,347,000
5 تب برفکی گاو و گوساله ( فاز 1 ) 1401/05/01 1401/05/01 1401/06/30 80,256,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 80,256,000
6 تب برفکی گاو و گوساله و گوسفند و بز 1401/06/01 1401/06/15 1401/07/15 86,602,500 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 86,602,500
7 شاربن گاو و گوساله و تک سمی 1401/05/22 1401/05/22 1401/07/10 98,637,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 98,637,000
8 تب مالت گاو و گوساله 1401/09/01 1401/09/01 1401/10/30 169,500,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 158,991,000
9 لمپی اسکین 1401/09/28 1401/10/01 1401/10/30 119,460,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 122,166,000
10 تب برفکی گوسفند و بز ( فاز 2 ) 1401/11/22 1401/11/22 1401/12/29 544,500,000 خانم دکتر هانیه نیکخواه اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود 420,960,000
11 آبله- شاربن گوسفندو بز 1401/02/20 1401/02/20 1401/07/09 244.500.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 230.299.500
12 شاربن گاو وتک سمی 1401/02/20 1401/02/20 1401/06/27 56.100.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 26.679.000
13 بروسلوز گاو-گوساله-بره 1401/07/12 1401/07/12 1401/08/09 147.205.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 62.968.500
14 تب برفکی گوسفندوگاو 1401/02/20 1401/02/20 1401/0706 252.600.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 137.854.500
15 تب برفکی گوسفندوگاو 1401/11/11 1401/11/11 1401/12/29 307.500.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 175.263.000
16 lsd 1401/07/11 1401/07/11 1401/08/10 85.500.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 45.573.000
17 lsd 1401/09/15 1401/09/15 1401/10/30 69.300.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 37.422.000
18 هاری 1401/07/11 1401/07/11 1401/12/15 53.200.000 دکتر پرورش اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره 31.640.000
19 هاری 1401/01/18 1401/01/18  1401/03/18 28,000,000 مرکز مایه کوبی بهینه زرین بهداشت آندیا اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان 28,000,000
20 آبله + PPR 1401/01/18 1401/01/18  1401/03/18 747,500,000 مرکز مایه کوبی بهینه زرین بهداشت آندیا اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان 726,305,500
21 تب برفکی گوسفندی 1401/01/20 1401/05/15  1401/06/14 412,500,000 مرکز مایه کوبی بهینه زرین بهداشت آندیا اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان 395,692,500
22 تب برفکی گاو و گوساله 1401/12/08 1401/12/08 1401/12/28 239,250,000 شرکت بهینه زرین بهداشت آندیا اداره دامپزشکی شهرستان طارم 129,063,000
23 تب برفکی گوسفند و بز  1401/12/08 1401/12/08 1401/12/28 480,000,000 شرکت بهینه زرین بهداشت آندیا اداره دامپزشکی شهرستان طارم 413,977,500
24 آبله 1401/1/28 1401/1/27 1401/4/31 291,202,500 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 306,997,500
25 ppr 1401/01/28 1401/1/27 1401/4/31 307,500,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 339,712,500
26 برسلوز بره و بزغاله 1401/3/15 1401/3/15 1401/4/31 141,750,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 131,760,000
27 لمپی اسکین مرحله اول 1401/03/02 1401/03/02 1401/4/15 56,100,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 50,688,000
28 هاری 1401/03/27 1401/03/27 1401/5/31 63,000,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 62,580,000
29 تب برفکی گاو 1401/1/14 1401/1/14 1401/02/31 56,331,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 58,707,000
30 تب برفکی گاو و گوسفند 1 1401/6/24 1401/6/24 1401/7/15 352,989,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 229,764,000
31 تب برفکی گاو و گوسفند 2 1401/11/8 1401/11/8 1401/12/29 463,593,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 473,215,500
32 لمپی اسکین مرحله دوم 1401/9/24 1401/9/24 1401/11/01 99,000,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 90,882,000
33 برسلوزگاو و گوساله ماده 1401/12/20 1401/12/20 1401/12/29 25,425,000 خانم دکتر نزهت ایرانیار اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه 25,086,000
34 آبله  ( قرارداد اول ) 1401/02/01 1401/02/01 1401/03/30 327,990,000 مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده 327,315,000
35 آبله  ( قرارداد دوم ) 1401/04/01 1401/04/01 1401/06/31 327,990,000 مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده 307,147,500
36 pprقرارداد اول  1401/02/01 1401/02/01 1401/02/01 327,990,000 مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده 226,350,000
37 pprقرارداد دوم  1401/04/01 1401/06/31 1401/06/31 327,990,000 مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده 311,542,500
38 تب برفکی گاو و گوساله  1401/11/05 1401/11/05 1402/01/20 330,000,000 مرک مایه کوبی کلینک دامپزشکی خدابنده با مسئولیت دکتر علیرضا مددزاده اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده 69,300,000
39 تب برفکی  گوسفند و بز 1401/11/08 1401/11/08 1402/01/20 327,990,000 مرک مایه کوبی کلینک دامپزشکی خدابنده با مسئولیت دکتر علیرضا مددزاده اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده 327,990,000
40 مایه کوبی توام آبله و PPR 1401/01/27 1401/01/01 1402/02/31 552,000,000  مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار اداره دامپزشکی ابهر 579,703,500
41 مایه کوبی تب برفکی فاز یکم 1401/03/18 1401/03/20 1401/06/20 560,550,000  مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار اداره دامپزشکی ابهر 554,602,500
42 مایه کوبی علیه هاری 1401/09/16 1401/09/20 1401/10/30 91,000,000  مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار اداره دامپزشکی ابهر 88,060,000
43 مایه کوبی علیه لمپی اسکین 1401/09/19 1401/09/20 1401/10/30 115,500,000  مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار اداره دامپزشکی ابهر 103,653,000
44 مایه کوبی تب برفکی فاز دوم 1401/10/29 1401/11/01 1401/12/10 366,000,000  مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار اداره دامپزشکی ابهر 412,147,500
45 مایه کوبی بروسلوز 1401/07/23 1401/07/25 1401/08/30 161,450,000 مایه کوبی خانم دکتر فتحی اداره دامپزشکی ابهر 76,144,500
46 مایه کوبی علیه لمپی اسکین 1401/09/16 1401/09/20 1401/10/30 66,000,000 مایه کوبی خانم دکتر فتحی اداره دامپزشکی ابهر 54,417,000
47 مایه کوبی علیه هاری 1401/09/16 1401/09/20 1401/10/30 63,000,000 مایه کوبی خانم دکتر فتحی اداره دامپزشکی ابهر 47,320,000
48 مایه کوبی تب برفکی فاز دوم 1401/10/29 1401/11/01 1401/12/10 312,000,000 مایه کوبی خانم دکتر فتحی اداره دامپزشکی ابهر 256,314,000
49 پشتیبانی سیستم نرم افزارهای مالی 1401/01/01 1401/03/17 1401/12/29 278,080,800 شرکت همکاران سیستم اداره کل دامپزشکی استان 278,080,800
50 پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری 1401/04/28 1401/03/17 1401/12/29 287,760,000 شرکت مهندسی رایانه ای سامانه ساز مروارید اداره کل دامپزشکی استان 287,760,000
51 برقراری سرویس VPNL3 1401/01/01 1401/04/01 1401/03/31 642,816,000 شرکت داده گستر عصر نوین اداره کل دامپزشکی استان 642,816,000
52 خدمات نقلیه (از محل اعتبارات عمرانی) 1401/05/01 1401/05/01 1402/04/31 5,794,743,456 شرکت آریا حساب زنجان اداره کل دامپزشکی استان _
53 خدمات نقلیه (از محل اعتبارات جاری) 1401/05/01 1401/05/01 1401/12/29 5,742,538,560 شرکت آریا حساب زنجان اداره کل دامپزشکی استان 4,551,664,893
54 کارگر فنی آزمایشگاه 1401/05/01 1401/05/01 1402/04/31 1,313,673,646 شرکت آریا حساب زنجان اداره کل دامپزشکی استان _

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه